Adatkezelési szabályzat

MINDEN JOG FENNTARTVA! A VÖRÖS RÓKÁK ALAPÍTVÁNY ELŐZETES ÍRÁSBELI ENGEDÉLYE, NÉLKÜL JELEN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMILYEN RÉSZE NEM MÁSOLHATÓ.

Bevezetés

A jelen Adatkezelési szabályzat célja, hogy rögzítse a Vörös Rókák Alapítvány 1048 Budapest Pácoló utca 7.  (továbbiakban Adatkezelő) tevékenysége során felmerülő adatkezeléseket, az ezzel összefüggő adatkezelési elveket és adatkezelési politikáját. Az Adatkezelő működése során fokozottan figyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő elismeri a természetes személyek személyes adataik védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján adatkezelését végzi.

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal.

Adatkezelő vállalja a jelen, Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) betartását, és tájékoztatja Érintetteket, hogy az adatkezelés jelen Szabályzat rendelkezései alapján történik. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzat bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Adatkezelő a Szabályzatot sportolói, tanfolyam résztvevői, táborozói, vásárlói valamint azok hozzátartozói számára nyilvánosan elérhetővé teszi weblapján.

Felhasznált jogszabályok jegyzéke:

Az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell figyelembe vennie az adatkezelési koncepció és az adatvédelmi szabályzat elkészítése és annak betartása során:

 •  2016/679 számú EU rendelet, GDPR (továbbiakban rendelet)
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, (az adótitok szabályai miatt)
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2004. évi I. törvény a sportról
 • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
 •  

Értelmező rendelkezések

E szabályzat alkalmazása során:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

különleges (szenzitív) adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja.

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

fizetési rendszer: az Adatkezelő által alkalmazott online bankkártyás fizetési rendszer, mely az adatkezelési tevékenységek során az adatok tárolását, rendszerezését végzi.

weboldalak: Adatkezelő által létrehozott és/vagy üzemeltetett, interneten elérhető honlapok, melyek tartalmáért az Adatkezelő felel

Amennyiben a jelen szabályzatban foglalt forgalmak és a GDPR-ban rögzített fogalmak között értelmezési kérdés merülne fel, úgy a GDPR-ban rögzített fogalmak és értelmezések irányadók.

Adatkezelő adatai

Név: Vörös Rókák Alapítvány
Székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 63. 3/1
Weblap: www.vorosrokak.hu www.nyarinapkozistabor.hu www.karateakademia.hu
Kapcsolattartó: Vörös Adrienn
E-mail: vorosrokak@gmail.com

Az adatkezelés alapelvei

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”)
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”)

Érintettek jogai

Ön az adatkezelés során az alábbiakat kérelmezheti:

Rendelkezhet adatairól

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 •  az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Tájékoztatást kérhet

Ön az adatkezelés megkezdését megelőzően is már jogosult előzetes tájékoztatást kapni az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről. Valamint jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Amennyiben az Ön adatainak kezelése folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 •  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintetett. Szükség esetén figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett, az Adatkezelő által megadott elérhetőségen, írásbeli kérelem útján gyakorolhatja.

Helyesbítést kérhet

A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önt.

Törlést kérhet

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Panasszal élhet

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
Weboldal: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Jogorvoslattal élhet

Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.

Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.

A 16 év alatti kiskorú Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait törvényes képviselője gyakorolja. A 16 év feletti kiskorú Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait törvényes képviselője is gyakorolhatja.

A 18. életévét még be nem töltött versenyző jelentkezését csak a versenyző törvényes képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezésével válik érvényessé.

A kezelt adatok kategóriái, az adatkezelés időtartama és jogalapja

Sportolóinkkal, tanfolyami és tábori résztvevőinkkel valamint azok hozzátartozóival Vásárlókkal, való kapcsolatunk során alapítványunk folyamatosan végez adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Alapítványunk az Ön adatait kizárólag a cél megvalósulásáig, illetve – amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul – hozzájárulása visszavonásáig, valamint jogszabályi kötelezettség esetén az abban foglalt időtartamig kezeli.

Alapítványunk az Ön adatait elsősorban szerződés teljesítése érdekében, jogszabályi kötelezettség teljesítése okán, valamint az Ön hozzájárulása alapján kezeli. Kivételes esetben alapítványunk jogos érdekből is kezel adatokat.

Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Adatkezelő a konkrét adatkezelési tevékenységek szabályozása során pontosan meghatározza az adatkezelés célját és jogalapját. Adatkezelő adatkezelése során a következő adatkezelési jogalapokat alkalmazza.

Hozzájárulás

Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezel bizonyos adatokat. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Adatkezelő hozzájárulás előtt – részben jelen szabályzat vonatkozó részének megismertetésével – Érintettet tájékoztatja

 • a hozzájárulás tartalmáról,
 • arról, hogy pontosan mely adatainak, és
 • milyen módon való kezeléséhez járul hozzá,
 • az Érintett jogairól, és
 • a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és módjáról; valamint
 • közvetlen üzletszerzés érdekében adott hozzájárulás esetén a tiltakozáshoz való jogról
 •  

Érintettnek a hozzájárulást, ezen tájékoztatás alapján egyértelműen, önkéntesen és dokumentálhatóan kell megadnia. Kétség esetén Adatkezelő köteles a hozzájárulás tényét és jogszerűségét igazolni.

A hozzájárulást az Érintett megadhatja a következő módon:

 • emailben a vorosrokak@gmail.com címre elküldve
 • írásban jelentkezési lap és adatkezelési tájékoztatóban

Amennyiben Érintett azonos alkalommal több ügyre vonatkozóan ad hozzájárulást, úgy az adatkezelési hozzájárulásnak elkülönültnek, jól körül írhatónak kell lennie.

Az önkéntes hozzájárulás nem tekinthető megadottnak hallgatólagosan, vagy ráutaló magatartással. Ezzel összhangban Adatkezelő tájékoztatja a weblapjára érkezőket az Adatkezelő tevékenységéről, illetve jelen szabályzat tartalmáról. Érintett az adatkezelési eljárás elfogadásával járul hozzá, hogy Adatkezelő weblapja bizonyos adatait kezelje.

Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele nem jelent automatikus hozzájárulást az adatkezeléshez. Adatkezelő elkötelezett aziránt, hogy e körben kizárólag az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatokat kezeli, mely hozzájárulás feltétele Adatkezelő által szervezett edzéseken való részvételhez vagy bármely szolgáltatásának igénybevételéhez.

Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy bármely, önkéntes hozzájárulásuk alapján kezelt adataikról tájékoztatást kaphatnak Adatkezelőtől a meghatározott címen, illetve bármely önkéntes hozzájárulásukból fakadó jogukat ilyen módon gyakorolhatják.

Az Érintett által az Adatkezelővel közvetlen felhívás nélkül, önkéntesen közölt adat esetében – amennyiben nem áll fenn az adatkezelés más jogalapja – az önkéntes hozzájárulás megadottnak tekintendő az Érintett aktív magatartására tekintettel. Adatkezelő ilyen esetben haladéktalanul tájékoztatja Érintettet az adatkezelésre vonatkozó szabályokról, és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és módjáról.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés időtartama legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig terjedhet. Adatkezelő tájékoztatja

Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Adatkezelő lehetősége szerint ellenőrzi, hogy az engedély megadása valóban a szülői felügyeleti jog gyakorlójától származik.

Szerződés teljesítése

Adatkezelő bizonyos ügyleteit szerződéses megállapodás keretében nyújtja Érintettek részére. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat – céljuk pontos meghatározásával – Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli.

A szerződés előkészítéséhez Adatkezelő szükségszerűen kezel adatokat. A szerződés előkészítése körében kezelt adatokat Adatkezelő haladéktalanul törli, amennyiben a szerződés Érintett és Adatkezelő között nem jön létre.

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy amennyiben nem járul hozzá adatai más célból való kezeléséhez, úgy adatai törlésre kerülnek. Amennyiben Érintett hozzájárul a céltól eltérő kezeléshez, úgy Adatkezelő az adatokat a továbbiakban az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

A szerződés előkészítése és teljesítése érdekében kezelt adatokat Adatkezelő az adattakarékosság alapján kizárólag a szükséges időtartamban kezeli. Adatkezelő jelen szabályzatban határozza meg a konkrét adatok adatkezelési időtartamát.

Jogi kötelezettség

Adatkezelő jogszabály alapján köteles adatok kezelésére, mely esetben az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelés, ezen jogalapja akkor tekinthető szabályosnak, ha Adatkezelő pontosan meghatározza, hogy mely adatokat mely jogszabályi kötelezés alapján kezel. Adatkezelő jelen szabályzatban tájékoztatja Érintetteket az általa jogszabály alapján kötelezően kezelendő adatok köréről, és az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályról.

Számvitel

Adatkezelő a törvényben előírt kötelezettség teljesítése céljából kezeli a szolgáltatást igénybe vevők következő adatait:

 • név, cím, adószám, adózási státusz (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 169. §, 202. §),
 • név, cím, gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezett megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása (2000. évi C. törvény a számvitelről 167. §)
 • vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról)

Az adatkezelő a jogszabály alapján ezen adatokat a jogviszony megszűnését követő 8 évig köteles tárolni. (2000.évi C. törvény a számvitelről 169.§)

Jogos érdek

Adatkezelő jogosult bizonyos személyes adatok kezelésére jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ezen érdekekkel szemben nem élvez elsőbbséget az Érintett olyan érdeke, vagy alapvető joga, illetve szabadsága, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Cookie-k

A Vörös Rókák Alapítvány. által üzemeltetett honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás.

Az www.vorosrokak.hu, www.nyarinapkozistabor.hu www.karateakademia.hu  honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére. A „cookie” egy olyan fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (csatlakozási idő, nyelvi beállítások, látogatott oldalak stb.)

Amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, A Vörös Rókák Alapítvány személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Adatkezelési tevékenységek és a tevékenységekre vonatkozó tájékoztatók

A Vörös Rókák Alapítvány által szervezett mini karate tanfolyamon való részvétellel kapcsolatos adatkezelések.

Leírás: Adatkezelő karate tanfolyamot indít minden tanév szeptemberétől- következő év június közepéig óvodások részére.  
Érintettek köre: A tanfolyamon résztvevő kiskorú személyek (továbbiakban gyermek) és azok törvényes képviselői.
Kezelt adatok köre: gyermek neve: résztvevő beazonosítása gyermek születési ideje: korcsoporti besorolása gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe: kapcsolattartás és a tanfolyammal kapcsolatos információk közlése gondviselő által fontosnak tartott egyéb információk: baleset vagy rendkívüli esemény kezeléséhez szükséges információk számlázási név és cím, adószám: számlázáshoz szükséges fénykép és video: sport népszerűsítése a tanfolyam megörökítése, esetlegesen a weboldalon és közösségi oldalon való megosztása
Adatok eredete: résztvevő gyermek gondviselője által megadva
Adatkezelés célja: A mini karate tanfolyam megszervezéséhez lebonyolításához szükséges adatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont- hozzájárulás (gondviselő által fontosnak tartott egyéb információk, fénykép és video) a gyermek létfontosságú érdeke Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése (gyermek neve, születési ideje, gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe) Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont- jogi kötelezettség teljesítése (számlázási név és cím)   A hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, hogy a hozzájárulás visszavonását e-mailben jelezze.  Tájékoztatjuk, hogy tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén a közzététel nem hozzájáruláshoz kötött.
Adatkezelés folyamata: A résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával jelentkezik a tanfolyamra.
Adatok tárolásának időtartama: számlázási adatok: 2000. évi C. számviteli törvény 169. § (1) bekezdés alapján 8 évig. gyermek neve, gyermek születési ideje, gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe: gondviselő által fontosnak tartott egyéb információk: adatkezelési cél megszűnéséig, vagy hozzájárulás visszavonásáig, annak függvényében, hogy melyik következik be előbb. Az adatkezelési cél megszűnése a tanfolyam vége.
Adatkezelő: Vörös Rókák Alapítvány
Adattovábbítás: számlázási adatok továbbítása Vörös Adrienn EV részére (adószám: 55338556-1-41), számla kiállítása céljából versenynevezés esetén a verseny szervezőjének
tájékoztatás az adott nevezési űrlapon
Adatfeldolgozó: Kboss Kft. adószám: 13421739-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-303201  
 • 2. Akadémia sportolói (kizárólag iskolásoknak)
Leírás: Adatkezelő a Vörös Rókák Küzdősport Akadémiát üzemelteti, melynek keretein belül karate sportágban utánpótlás nevelést végez.
Érintettek köre: Az Akadémia tagjai, kiskorú személyek (továbbiakban gyermek) és azok törvényes képviselői.
Kezelt adatok köre: gyermek neve: résztvevő beazonosítása gyermek születési ideje: korcsoporti besorolása gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe: kapcsolattartás és a tanfolyammal kapcsolatos információk közlése gondviselő által fontosnak tartott egyéb információk: baleset vagy rendkívüli esemény kezeléséhez szükséges információk számlázási név és cím, adószám: számlázáshoz szükséges fénykép és video: sport népszerűsítése az akadémiai eseményeinek megörökítése, esetlegesen a weboldalon és közösségi oldalon való megosztása testsúlya: versenyrészvételhez szükséges adat, megadása nélkül a verseny részvétel elutasításra kerül
Adatok eredete: résztvevő gyermek gondviselője által megadva
Adatkezelés célja: Az Akadémia működéséhez, edzések szervezéséhez lebonyolításához szükséges adatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont- hozzájárulás (gondviselő által fontosnak tartott egyéb információk, fénykép és video, testsúly) a gyermek létfontosságú érdeke Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése (gyermek neve, születési ideje, gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe) Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont- jogi kötelezettség teljesítése (számlázási név és cím)   A hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, hogy a hozzájárulás visszavonását e-mailben jelezze.  Tájékoztatjuk, hogy tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén a közzététel nem hozzájáruláshoz kötött.
Adatkezelés folyamata: A résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával jelentkezik a tanfolyamra.
Adatok tárolásának időtartama: számlázási adatok: 2000. évi C. számviteli törvény 169. § (1) bekezdés alapján 8 évig. gyermek neve, gyermek születési ideje, gondviselő neve, telefonszáma, testsúlya e-mail címe: gondviselő által fontosnak tartott egyéb információk: adatkezelési cél megszűnéséig, vagy hozzájárulás visszavonásáig, annak függvényében, hogy melyik következik be előbb. Az adatkezelési cél megszűnése a tanfolyam vége.
Adatkezelő: Vörös Rókák Alapítvány
Adattovábbítás: versenynevezés esetén a verseny szervezőjének
tájékoztatás az adott nevezési űrlapon
Adatfeldolgozó: Könyvelő iroda: AVAKA Kft. Cégjegyzékszám: 01 09 910299 Adószám: 14578377-2-41. Cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 139/B   Kboss Kft. adószám: 13421739-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-303201  

t

 • 3. TÁBORI RÉSZVÉTEL
Leírás: Adatkezelő táborokat szervez gyermekek és felnőttek részére egyaránt.
Érintettek köre: A táborban részt vevő kiskorúak, illetve felnőttek.  
Kezelt adatok köre: résztvevő neve: résztvevő beazonosítása résztvevő születési ideje: korcsoporti besorolása, szoba beosztás kiskorú esetén, gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe: kapcsolattartás és a tanfolyammal kapcsolatos információk közlése gondviselő által fontosnak tartott egyéb információk: baleset vagy rendkívüli esemény kezeléséhez szükséges információk számlázási név és cím, adószám: számlázáshoz szükséges fénykép és video: a sport és egészséges élet  népszerűsítése a tábor  megörökítése, esetlegesen a weboldalon és közösségi oldalon való megosztása
Adatok eredete: résztvevő, kiskorú gyermek esetében gondviselője által megadva
Adatkezelés célja: A tábor megszervezéséhez lebonyolításához szükséges adatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont- hozzájárulás (résztvevő, vagy gondviselő által fontosnak tartott egyéb információk, fénykép és video) a résztvevő létfontosságú érdeke Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése (gyermek neve, születési ideje, gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe) Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont- jogi kötelezettség teljesítése (számlázási név és cím)   A hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, hogy a hozzájárulás visszavonását e-mailben jelezze.  Tájékoztatjuk, hogy tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén a közzététel nem hozzájáruláshoz kötött.
Adatkezelés folyamata: A résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével és leadásával jelentkezik a táborba.
Adatok tárolásának időtartama: számlázási adatok: 2000. évi C. számviteli törvény 169. § (1) bekezdés alapján 8 évig. résztvevő neve, résztvevő születési ideje, gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe: gondviselő által fontosnak tartott egyéb információk: adatkezelési cél megszűnéséig, vagy hozzájárulás visszavonásáig, annak függvényében, hogy melyik következik be előbb. Az adatkezelési cél megszűnése a tanfolyam vége.
Adatkezelő: Vörös Rókák Alapítvány
Adattovábbítás: számlázási adatok továbbítása Vörös Adrienn EV részére (adószám: 55338556-1-41), számla kiállítása céljából
Adatfeldolgozó:
 • 4. SPORTRUHÁZAT RENDELÉSE
Leírás: Adatkezelő sportruházatot, felszerelést értékesít
Érintettek köre: Sportruházatot vásárlók
Kezelt adatok köre: megrendelő neve: beazonosítás megrendelő telefonszáma, email címe: értesítés a megrendelésről rendelt termék megnevezése, mérete számlázási név és cím, adószám: számlázáshoz szükséges
Adatok eredete: vásárló által megadva
Adatkezelés célja: Vásárolt termékek, átadása
Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése (megrendelő neve, telefonszáma) Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont- jogi kötelezettség teljesítése (számlázási név és cím)
Adatkezelés folyamata: A vevő online módon kitölti a megrendelő űrlapot.
Adatok tárolásának időtartama: számlázási adatok: 2000. évi C. számviteli törvény 169. § (1) bekezdés alapján 8 évig. megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe: adatkezelési cél megszűnéséig, vagy hozzájárulás visszavonásáig, annak függvényében, hogy melyik következik be előbb. Az adatkezelési cél megszűnése a tanfolyam vége.
Adatkezelő: Vörös Rókák Alapítvány
Adattovábbítás: számlázási adatok továbbítása Vörös Adrienn EV részére (adószám: 55338556-1-41), számla kiállítása céljából
Adatfeldolgozó:

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglalt eljárásrendet követi.

Az adatvédelmi incidenst annak észlelője köteles haladéktalanul jelenteni adatvédelmi referens részére. Amennyiben az adatvédelmi incidenst Adatfeldolgozó észlelte, haladéktalanul bejelenti Adatkezelőnek.

Adatvédelmi incidens észlelése esetén az Adatkezelő a következő lépéseket teszi meg:

 1. Az adatvédelmi incidens körülményeinek rögzítése, adatlap felvétele (tények, hatásai, következményeket enyhítő intézkedések)
  1. Az incidens felmérése, és annak eldöntése, hogy az adatvédelmi incidens milyen adatvédelmi kockázatot jelent a kezelt adatokra vonatkozóan
  2. Az incidens haladéktalan – legkésőbb 72 órán belüli – bejelentése a hatóság felé, kivéve, ha a felmérés alapján nem jár kockázattal természetes személyek jogaira és szabadságaira
  3. Ha az incidens vélhetőn magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára, úgy az Érintetteket Adatkezelő haladéktalanul értesítése
  4. A kockázatok csökkentését célzó intézkedések megtétele
  5. Az adatvédelmi incidens kiértékelése, a további incidensek elkerülése céljából intézkedések megtétele

Adatkezelő nyilvántartást vezet az adatkezelési incidensekről, mely a tartalmazza az eset összes lényeges körülményét

Jogorvoslati tájékoztatás

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:

Kapcsolattartó: Vörös Adrienn
e-mail voros.gdpr@gmail.com

Ön az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is eljárást indíthat. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék:

Név: Fővárosi Törvényszék
cím: Budapest, Markó u. 27, 1055
telefon: (06 1) 354 6000

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5.
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
Weboldal: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Záró rendelkezések

Jelen szabályzat Adatkezelő egyedi, sajátos adatkezelési folyamatai alapján készült. A szabályzat megállapítására és módosítására az Adatkezelő vezetője jogosult.