Házirend

Vörös Rókák Küzdősport Akadémia

Házirendje

 Betartása és betartatása az akadémia minden sportolójára és edzőjére nézve kötelező. A szabályok 2017. január 1-jén lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek.

Felszerelés:

 1. Minden edzésen kötelező karate ruha viselete mely az alábbi részekből áll: felső rész (kabát), nadrág (kötővel vagy gumival ellátva), lányoknak – fejlettség igénye szerint- sportmelltartó. Ettől eltérő felszerelés viselését az edző engedélyezheti.
 2. Védőfelszerelések az alábbi részekből állnak: kézvédő, sípcsontvédő, lábfejvédő, fogvédő, lányoknak mellvédő, fiúknak herevédő. Amint az edző elrendeli a sportoló köteles beszerezni. A védőfelszerelés kizárólag karate sportágnak megfelelő lehet, más küzdősport (pl: boksz, kick-boksz) védőfelszerelése nem engedélyezett.
 3. Az akadémia illetve az edzők nem felelnek a sportolók felszereléseiért, csomagjaiért. Az edzés ideje alatt az öltözőt zárva kell tartani, erről az edzőknek és a sportolóknak egyaránt gondoskodnia kell. Amennyiben a sportoló ennek ellenkezőjét tapasztalja haladéktalanul jelezze az edzőnek.
 4. Sportoló utcai öltözéke az időjárásnak, illetve az évszaknak megfelelő. Tudomásul veszi, hogy rágógumi fogyasztása baleset-megelőzési okokból, valamint létesítmények tisztaságának biztosítása okán a tornatermek területén tilos. Az ebből eredők károkért a sportoló felelős.
 5. Ha az orvos, a sportmasszőr (gyúró), vagy az edző szükségesnek tartja, akkor sportoló köteles az edzés alatt gyógyászati segédeszközt viselni (fűző, ragasztás, betét, térd-, és bokavédők, gumiharisnya, bandázs, stb.).
 6. A sportoló az akadémiától kapott mindennemű sportfelszerelésért személyesen anyagilag az edzője irányában felelős, annak ápolása és tisztántartása a feladata.
 7. Nagy értékű tárgyakat, ékszereket nem hord magával, amennyiben ez elkerülhetetlen, a foglalkozás idejére – megőrzésre, külön kérés nélkül – átadja azt edzőjének. Tudomásul veszi, hogy az edzőnek át nem adott tárgyak megrongálódása vagy eltűnése esetén jelentkező kárért az akadémia nem tud felelősséget vállalni.
 8. Sportoló körmének hossza normális, órát, ékszereket edzésen és a versenyeken nem viselhet. Fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében csak saját kulacsából vagy más e célt szolgáló edényéből iszik; ha az orvos, vagy edzője mást nem ír elő, kizárólag vizet, ásványvizet vagy koffeinmentes energia italt fogyaszthat.

Akadémiai sportolói tagság:

 1. Minden sportoló köteles belépési nyilatkozatot tenni akadémiánkhoz történő sportolói csatlakozásáról, hogy jogosulttá váljon az edzések helyszínéül szolgáló tornatermek használatára, és az edzéseken történő részvételre.
 2. Az Akadémia tevékenysége során fényképeket készít, a sportoló a adatkezelési nyilatkozaton  hozzájárulását megjelöli, hogy a róla készült fényképeket az Akadémia működése és célja érdekében felhasználhassa. E fényképek egyéb célokból történő felhasználását az akadémia kizárja.
 3. A belépési lap felülvizsgálata a kurátor feladata ebben a döntésében utasítani nem lehet.
 4. A képzési díj a programban való tagság havi ellenértéke, nem edzésdíj. A sportolói tagság az akadémiához való csatlakozástól (a kurátori döntéstől) az akadémiáról történő kilépésig vagy kizárásig tart.
 5. A kilépés esetén ismételt csatlakozásra 4 hónapon belül nincs lehetőség
 6. A sportoló köteles a képzési díjat a tárgyhónap 10. napjáig, előre, az edzőnek, vagy annak megbízottjának befizetni. Ennek késedelme esetén az edző jogosult megvonni a versenyen vagy vizsgán való részvételi jogosultságot, illetve az edzésen történő részvételt a késedelembe esett sportolótól.
 7. A képzési díjfizetési kötelezettség – bár a jogszabályok alapján fizetési kötelezettség áll fenn – júniusban fél havi díj, július és augusztus hónapban az akadémiánkban szünetel. A júniusi képzési díjat a májusival együtt kell fizetni.
 8. A sportoló köteles az elérhetőségi körülményeiben beálló minden lényeges változást (lakcím. Iskola, munkahely, telefonszám, egyéb elérhetőségek, stb.) annak bekövetkeztétől számított három munkanapon belül az edzőjével közölni.
 9. Leigazolás alkalmával a sportoló köteles a Magyar Karate Szakszövetség által kiállított „Budo Pass” igazolványt, valamint az igazolványhoz minden évben érvényesítési bélyeget beszerezni, amelyek költsége –azok személyhez fűződő jellegéből kifolyólag- a sportolót terheli.

Viselkedés:

 1. Sportoló a tornateremben és a kültéri edzéseken gondos körültekintéssel jár el. Figyel és ügyel sporttársaira, csakúgy, mint ellenfeleire, balesetet előidéző cselekményt nem idéz elő.
 2. Sportoló köteles az akadémiához és a sportolói mivoltához méltó módon viselkedni nem csak a sportversenyeken, de más rendezvényeken, utcán, közlekedési eszközön, iskolában kiváltképp, ha a sporttársaival együtt van, és az akadémiát is képviselik.
 3. A sportoló az akadémia által használt tornaterem és öltözőinek rendjét, tisztaságát megtartja, azt sporttársaival együtt aktívan felügyeli, edzés után az elvárható rendben adja át. Felelős a csapata által okozott kárért. Saját, sporttársai és az akadémia értékeire vigyáz.
 4. Tilos szabad küzdelmet (kumite) gyakorolni az edző engedélye nélkül.
 5. Tilos az edző engedélye nélkül egymásnak, illetve másoknak karate technikát tanítani.
 6. Tilos a karate tudással visszaélni, azzal kérkedni.

Edzés:

 1. A sportoló az edzést megelőzően 15 perccel érkezik, és öt perccel már az előírt edzésruházatot köteles viselni. Verseny előtt, (ha az edző másként nem rendelkezik) az esemény helyén – kezdés előtt egy órával – bemelegítésre kész állapotban várja feladatát.
 2. A sportoló számára az edzésprogramot a szakmai vezetőn keresztül az akadémia edzői útján biztosítja.
 3. Ha a sportoló mozgásképes – nem fekvőbeteg -, az edzésen, állapotától függően könnyített vagy rehabilitációs edzést hajt végre. Az ekkor kötelező rehabilitációs edzésprogramot az akadémia biztosítja.
 4. Sportolónak az edzésről – csapat foglalkozásról, akadémiai rendezvényről – távolmaradást előre be kell jelentenie az edzőnek. A bejelentés módja telefonhívás, írásbeli üzenet, vagy e-mail.
 5. A sportoló a felkészüléshez szükséges feladatokat az edző utasítása szerint végrehajtja. Az edzéseken és a mérkőzéseken tehetsége és legjobb tudása szerint helyt áll. A sportoló kötelessége megismerni a versenyszabályokat, amelyek rá vonatkoznak.
 6. Az edzők kötelesek minden edzés előtt a sportolók által számukra átnyújtott értékeket egy külön erre a célra rendszeresített tárolóeszközben tárolni és az edzés teljes ideje alatt illetéktelenek által észrevétlenül meg nem közelíthető helyen tartani.
 7. A sportolók kötelesek a tanulmányaikat úgy szervezni, hogy azok okán ne merüljön föl edzésen vagy versenyen történő részvételük elmulasztása.
 8. Váratlan egészségügyi probléma vagy más elháríthatatlan akadály esetén arról annak felmerülésekor azonnal be kell számolni telefonhívás útján vagy személyesen a sportoló edzője számára (írásban nem elfogadható).
 9. Sérülésből eredő tartós hiányzás csak kizárólag sport szakorvosi rendelvényére elfogadható.
 10. A sportoló tudomásul veszi, hogy az akadémiánál folytatott sporttevékenységgel kapcsolatban utasításokat csak edzőitől, és az akadémia vezetőjétől kaphat, melyet végrehajtani köteles.
 11. A sportoló kötelessége jelenteni minden olyan sérülést, rossz közérzetet, orvosi kezelést, amely edzés munkájának intenzitását, vagy egészségi állapotát akár a legcsekélyebb mértékben befolyásolja.
 12. A sportoló aláveti magát azoknak az egészségügyi és sportorvosi vizsgálatoknak, amelyek felkészülési szintjének, edzettségének, egészségi állapotának felméréséhez, ellenőrzéséhez szükségesek lehetnek.
 13. A sportoló vállalja, hogy az akadémiánál folytatott sporttevékenysége ideje alatt a dohányzást teljes egészében és a drog legenyhébb formáját, és tiltott teljesítményfokozó szerek használatát is kizárja. Ha tudomást szerez arról, hogy ezt bármely megsérti, azt haladéktalanul jelenti edzőjének.
 14. A sportoló más harcművészeti sportszervezet rendezvényein, sporteseményein, edzésein csak az akadémia vezető előzetesen kiadott írásos engedélyével vehet részt.
 15. A sportoló korosztályos válogatott eseményeken kizárólag az akadémia vezető előzetes egyetértésével vehet részt.
 16. A sportolók átigazolásának szabályait az MKSZ átigazolási szabályzata tartalmazza. Ennek megfelelően az átigazolás minden költsége az átvevő sportszervezetet terhelik.
 17. Az edzés végén a törvényes képviselő vagy gondviselő köteles a gyermeket átvenni kivéve, ha írásban nyilatkozik, hogy a gyermek egyedül is elhagyhatja az edzés helyszínét.

Verseny:

 1. Tilos a sportolónak részt vennie olyan mérkőzésen vagy sport rendezvényen, amelyre részvételi jogosultsággal nem rendelkezik.
 2. A sportoló kizárólag érvényes sportorvosi igazolással vehet részt olyan sporteseményeken, amelyek esetében ez követelményként előírásra került.
 3. A sport szakorvosi vizsgálat egyénileg vagy igény esetén az akadémia szervezésében is lebonyolítható.
 4. A sportoló tudomásul veszi, hogy amennyiben soron kívül igényli a sport szakorvosi vizsgálatot annak díja a sportolót terheli.
 5. A sportolót a sportági szövetségek vonatkozásában az akadémia képviseli, így szükség esetén, különösképp fegyelmi tárgyalások alkalmával védekezéséről lehetőségeihez képest gondoskodik.
 6. A versenyen kapott intés, vagy sportszerűtlen (szándékos!) durvaság estén a edző vagy az akadémia vezető az elkövető sportolóra szankciót szabhat ki, függetlenül az MKSZ által hivatalból kezdeményezendő fegyelmi eljárástól.
 7. A versenyen való részvételről az akadémia vezető dönt. A nevezést az edző jogosult intézni az akadémia vezető jóváhagyását követően, a sportoló jelentkezés esetén köteles a nevezési határidőt betartani.
 8. Vidéki, vagy külföldi utazás esetén az utazó keretet a vezető edző javaslatára az akadémia vezetője hagyja jóvá és engedélyezi.
 9. A verseny nevezési díja a sportolót terheli, melyet verseny szervezői felé edzője útján a fizet meg.
 10. A nevezési díjat a versenyt megelőzően kell megfizetni.
 11. A versenyen való regisztrációra és képviseletre az edzők, és az akadémia vezetője jogosult.
 12. Sportoló felkérése esetén köteles az akadémiát népszerűsítő sport- vagy egyéb rendezvényeken részt venni. Erre a tanulmányi kötelezettséggel rendelkező sportolókat csak e kötelezettségükkel összhangban kötelezheti az akadémia.
 13. Versenyen csak tiszta, ápolt felszerelésben lehet részt venni. Rongálódás, felszerelés-elvesztés esetén a felelősség teljes egészében a sportolót terheli, melyet edzője rajta kötelezően érvényesít.
 14. A sportoló kizárólag versenyengedély kártyával vehet részt olyan sporteseményeken, amelyek esetében ez követelményként előírásra került. Ennek díja a sportolót terheli, melyet az MKSZ határoz meg. 

Övvizsgák:

 1. A vizsga feltételeiről az edző ad tájékoztatást.

Tanulmányi program:

 1. A program célja, hogy az akadémia a maga részéről lehetővé tegye azt, hogy sportolói a sport mellett a tanulmányaik alatt is személyükben rejlő lehetőségekhez képest a legsikeresebbek legyenek.
 2. Az akadémia rendszeresen ellenőrzi a sportolói tanulmányi eredményét a középiskolás tanulmányaik befejezéséig. Ennek érdekében a tanévek során szerzett első félévi bizonyítványt legkésőbb a bizonyítvány kiállítását követő első február végéig, a tanévek végén szerzett bizonyítványt legkésőbb a bizonyítvány kiállítását követő szeptember végéig be kell küldenie az akadémia vezetője számára. A beküldés módja: a bizonyítvány  elektronikus úton vagy nyomtatott formában.

Budapest, 2017. január 1.

Vörös Adrienn

akadémia vezető